Avís legal

Identitat del titular de la present web

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el titular de la present web és COPROVER SL, NIF: B 58521220, situada al carrer Dr Roux 83, 08017 Barcelona, Espanya. Telèfon +34 93203 7400, correu electrònic: rusticcorner@rusticcorner.com

Condicions generals d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquesta pàgina web li atribueix la condició de “Usuari”, implicant la seva acceptació expressa i sense reserves de les condicions generals que estiguin publicades en ella, en el moment en què accedeixi a la web. En aquest sentit, s’entendrà per “Usuari” a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades la pàgina web.

Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents condicions generals d’ús, regulen l’accés, navegació i ús de la pàgina web, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts tals com els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, software, fotografies, música, vídeos , sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

COPROVER podrà establir condicions particulars que s’aplicaran per a l’ús i / o contractació de serveis específics a les presents condicions generals d’aplicació supletòria.

Condicions accés i utilització dels serveis

1. L’accés a la pàgina web en principi té caràcter lliure i gratuït. No obstant això, alguns dels serveis i continguts, poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei o producte, i és aplicable en aquests casos, les condicions particulars creades a aquest efecte que COPROVER posarà a la seva disposició prèviament a la contractació.

2. Els menors que pretenguin fer ús dels serveis continguts en aquest lloc web han de tenir el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals, sent aquests els únics responsables dels actes realitzats pels menors al seu càrrec.

3. En tot moment, l’Usuari ha de fer un ús lícit dels serveis de la present web, d’acord amb les presents condicions generals, la legalitat vigent, la moral i l’ordre públic així com les pràctiques generalment acceptades a Internet.

4. L’Usuari garanteix que tota la informació aportada a través dels formularis de subscripció inclosos en aquesta web és lícita, real, exacta, veraç i actualitzada. Serà exclusiva responsabilitat de l’Usuari la comunicació immediata a COPROVER de qualsevol modificació que pugui donar-se en la informació subministrada.

5. L’usuari s’abstindrà de: introduir virus, programes, macros o qualsevol seqüència de caràcters amb la finalitat de danyar o alterar els sistemes informàtics d’aquesta web; obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu de recursos; captar dades incloses en aquesta web amb finalitat publicitària; reproduir, copiar, distribuir, transformar o posar a disposició de tercers els continguts inclosos en aquest web; realitzar accions a través dels serveis inclosos és aquesta web que puguin lesionar la propietat intel·lectual, secrets industrials, compromisos contractuals, drets a l’honor, a la imatge i la intimitat personal de tercers; realitzar accions de competència deslleial i publicitat il·lícita.

6. Si per a la utilització i / o contractació d’un servei a la pàgina web, l’Usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotés a l’usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que li hagin estat subministrats i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que utilitzi a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari.

En supòsits de robatori, pèrdua o accés no autoritzat a les seves contrasenyes, l’Usuari serà el responsable de la seva notificació immediata a COPROVER per tal de procedir a la cancel·lació. COPROVER en cap cas serà responsable de les accions realitzades per tercers no autoritzats mentre no es produeixi la notificació esmentada per part d’Usuari.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

COPROVER és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tots els elements que integren la pàgina web, incloent-hi la marca, nom comercial o signe distintiu. En particular ia títol no limitatiu, estan protegits pels drets d’autor, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, sons i altres elements continguts en lloc web.

En cap cas l’accés o navegació a la pàgina web, implica renúncia, transmissió o llicència total o parcial d’COPROVER per a ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, copiat, distribució, comercialització, transformació, reutilització, comunicació pública i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web, sense autorització expressa i per escrit de COPROVER, constitueix una infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i / o industrial.

Tota la informació que no tingui la consideració de dada personal transmesa voluntàriament a la pàgina web a través d’Internet (incloent qualsevol observació, suggeriment, idea, gràfics, etc.) Passarà a ser propietat exclusiva de COPROVER que ostentarà els drets il·limitats d’ús, sense meritar per això cap compensació a favor, ni a favor de cap altra persona.

Règim de responsabilitats i garanties

1. COPROVER no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud dels serveis o de la informació inclosa a la pàgina web, per tant exclou qualsevol responsabilitat directa o indirecta per danys i perjudicis de tota naturalesa, derivada de la defraudació d’utilitat o expectatives que l’Usuari hagi dipositat en la mateixa.

2. COPROVER declara que ha adoptat les mesures tant tècniques com organitzatives, que dins les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament de la web així com l’absència de virus i components nocius, però no pot fer-se responsable de : (a) la continuïtat i disponibilitat dels continguts i serveis recollits en la pàgina web; (b) l’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer; (c) l’absència de virus i / o altres components nocius en la pàgina web; (d) la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’han adoptat; (e) els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de la pàgina web.

3. L’usuari serà l’únic responsable davant de tercers, de qualsevol comunicació enviada personalment o al seu nom a la pàgina web, així com de l’ús il·legítim dels continguts i serveis continguts en aquesta web.

4. COPROVER es reserva el dret a suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat a la pàgina web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. Sempre que les circumstàncies ho permetin COPROVER publicarà al seu web, amb antelació suficient, un avís indicant la data prevista per a la suspensió dels serveis.

5. Els enllaços a altres pàgines web que, si s’escau hagi a la pàgina web poden portar a llocs web dels quals COPROVER no assumeix cap responsabilitat, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, sent la seva finalitat, informar a l’Usuari d’altres fonts d’informació, de manera que l’Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos.

6. COPROVER no es responsabilitza de l’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts i serveis inclosos al seu web. En conseqüència no garanteix que l’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts i serveis referits, s’ajustin a les presents condicions generals d’ús, ni que ho facin de forma diligent.

Durada i modificació

1. COPROVER es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, les presents condicions generals d’accés publicant els canvis en la pàgina web. Així mateix podrà efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats. En conseqüència s’entendran com vigents, les condicions generals que estiguin publicades al recollits a la pàgina web; (b) l’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer; (c) l’absència de virus i / o altres components nocius en la pàgina web; (d) la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’han adoptat; (e) els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de la pàgina web.

3. L’usuari serà l’únic reponsable davant de tercers, de qualsevol comunicació enviada personalment o al seu nom a la pàgina web, així com de l’ús il·legítim dels continguts i serveis continguts en aquesta web.

4. COPROVER es reserva el dret a suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat a la pàgina web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. Sempre que les circumstàncies ho permetin COPROVER publicarà al seu web, amb antelació suficient, un avís indicant la data prevista per a la suspensió dels serveis.

5. Els enllaços a altres pàgines web que, si s’escau hagi a la pàgina web poden portar a llocs web dels quals COPROVER no assumeix cap responsabilitat, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, sent la seva finalitat, informar a l’Usuari d’altres fonts d’informació, de manera que l’Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos.

6. COPROVER no es responsabilitza de l’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts i serveis inclosos al seu web. En conseqüència no garanteix que l’ús que els Usuaris puguin fer dels continguts i serveis referits, s’ajustin a les presents condicions generals d’ús, ni que ho facin de forma diligent.

Durada i modificació

1. COPROVER es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, les presents condicions generals d’accés publicant els canvis en la pàgina web. Així mateix podrà efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats. En conseqüència s’entendran com vigents, les condicions generals que estiguin publicades en el moment en què l’Usuari accedeixi a la pàgina web pel que l’Usuari haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

2. Independentment del que disposen les condicions particulars, COPROVER podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional relacions establertes entre COPROVER i l’Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, COPROVER i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).